Ilmastokestävä yhdyskuntarakenne

Hiilineutraali tai vähähiilinen yhdyskuntarakenne viittaa tässä yhteydessä yhdyskuntaan, joka sitoo yhtä paljon hiiltä kuin tuottaa toiminnassaan.

Yhdyskuntarakenteen täydentäminen ei ole ainoa tapa edistää vähähiilistä yhdyskuntarakennetta, vaan tavoitetta voi pilkkoa lukuisiin pienempiin tavoitteisiin. Näitä on koottu tälle sivulle ns. check-listiksi.

Lista on tarkoitettu silmäiltäväksi luetteloksi. Siitä voi poimia kulloinkin tarkoituksenmukaisia keinoja erityyppisiin kaavoihin ja eri kokoisille alueille.

Checklist kehittyy vuonna 2019 Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimassa ilmastokestävän kaavoituksen checklist -hankkeessa. Siinä tuotetaan kunnille käyttöön verkkotyökalu ilmastotavoitteiden edistämisen tueksi niin hillinnän kuin sopeutumisen näkökulmista.

checklist3
tavoite1
täyd_yhdk_r_alku_rajattu

Täydentyvä rakenne on tunnetuin yhdyskunnan hiilipäästöjen vähentämiseen liitetty tavoite. Tämä voi merkitä lyhyitä etäisyyksiä eri toimintojen välillä ja tiivistä asumista, mutta täydentymistä voi ajatella myös saavutettavuuden näkökulmasta, jolloin tiheyttä oleellisempaa on alueen toimivuus kokonaisuutena ja osana laajempaa rakennetta.

Alueen sijainti
 • Uudet alueet sijoittuvat olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen
 • Uudet alueet ovat lähellä jo olemassa olevaa liikenneverkkoa
 • Joukkoliikenne on alueella asukkaiden heti saatavilla ja saavutettavissa – liikkumistottumuksiin kannattaa vaikuttaa jo muuttovaiheessa
Aluetehokkuus
 • Rivi- ja kerrostalojen yhdistelmät ovat omakotitaloja energiatehokkaampia
 • Asuntojen koon pienentäminen vähentää lämmön, ilmastoinnin ja sähkön tarvetta
 • Täydennysrakentaminen on ensisijaista alueen laajentamiseen nähden silloin kun se on mahdollista
 • Toimintojen sekoittuminen alueella lyhentää ja vähentää matkoja alueella ja alueen ulkopuolelle
 • Haja-asutusta ei lisätä
 • Selkeä taajama-alue mahdollistaa yhtenäisten luonnonalueiden ja virkistysalueiden sekä ekologisten käytävien ja verkostojen muodostamisen tiiviin alueen ulkopuolelle
 • Viheralueet sopivat täydentyvään rakenteeseen, kun ne suunnitellaan yhtä aikaa muiden toimintojen kanssa
tavoite2
täyd_yhdk_energia
 • Kaukolämpö on ensisijainen lämmitysmuoto, varsinkin sähkö- ja öljylämmityksestä tulee siirtyä pois
 • Mahdollisuus kaukokylmään kannattaa selvittää
 • Talokohtaisessa lämmityksessä nostetaan etusijalle uusiutuvat energialähteet
 • Energiatehokkuussäädökset kannustavat jo nyt matalaenergiarakentamiseen, ja rakennusten suunnittelussa kannattaa tutustua ns. passiivisen aurinkotalon malliin
 • Kaavoitusvaiheessa tehdään aurinkoisuus- ja tuulensuuntien analyysit kiinteistöille
 • Lehtipuut varjostavat kesällä, havupuut suojaavat tuulelta talvella ja näin vähentävät energiantarvetta ympäri vuoden
 • Auringonheijastajat keräävät matalaa valoa talvella ja varjostavat kesällä
 • Energiaa säästävät katuvalot ja muut kalusteet nostetaan hankintojen kriteeriksi
Energiantuotanto
 • Rakennusten sijoitetaan auringon keräämisen kannalta optimaalisesti: itä-länsi-suunta harjassa optimoi aurinkokerääjien tai -paneelien tuotannon
 • Haja-asutusalueilla suositaan uusiutuvia energiamuotoja öljypohjaisten järjestelmien sijaan
 • Tilavaraukset alueelliselle uusiutuvan energian tuotannolle
tavoite3
täyd_yhdkr_liikenne1
 • Houkutteleva kevyt liikenne sekä joukkoliikenteen saavutettavuus otetaan suunnittelussa ensisijaiseksi lähtökohdaksi
 • Kävely- ja pyöräilyreitit ovat selkeitä, laadukkaita ja houkuttelevia
 • Ei henkilöautoriippuvaisia alueita
 • Joukkoliikennereittien saatavuus ja saavutettavuus uusille alueille toimii alusta saakka: jälkikäteen tottumuksia on vaikeampi muuttaa
 • Lyhyet, suorat ja selkeät kävelyreitit joukkoliikennepysäkeille lisäävät käyttäjiä
 • Pysäkkien ja liityntäparkkien tulee olla käytettävissä myös sateessa, tuulessa ja talvella
 • Raideliikenteen varrelle sijoittuvien alueiden suosiminen
 • Oikoreittien hakeminen kävelijöille ja pyöräilijöille niin olemassa olevasta kuin uudestakin rakenteesta, lyhimmän reitin etsiminen
 • Rautatieden, maanteiden, vesistöjen ym. esteiden vaikutukset pysäkkien saavutettavuuteen sekä kevyen liikenteen reittien pituuksiin kannattaa tarkistaa
 • Liikkumismääriä seuraamalla ja liikkujilta itseltään kysymällä saadaan tietoa siitä, miten paikallisissa olosuhteissa käytännössä toimitaan

Muita keinoja edistää vähähiilisyyttä

 • Vaihekaavat ja strategiat, joissa selvitetään esimerkiksi liikkumista tai energiantuotantoa
 • HINKU-foorumin ja pilottihankkeiden kokemuksiin tutustuminen
 • Asukkaiden mukaan ottaminen: asukastilaisuudet, kartoitukset kodeissa, energiakävelyt, kunnan mahdollisuudet lainata asukkaille erilaisia mittareita ym.
 • BREAAM- ja LEED ND -sertifioinnit

Esimerkkejä vähähiilisyyteen pyrkivistä kaavahankkeista