Kaavoitus ja maankäyttö

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa  liikenteestä, asumisesta ja muusta ihmisten toiminnasta tuleviin päästöihin. Tämän vuoksi yhdyskuntarakenteeseen vaikuttamalla voidaan myös tehokkaasti vähentää hiilidioksipäästöjä, koska rakenne ohjaa ihmisten toimintatapoja.

täyd_yhdkr_liikenne1Hiilineutraalin yhdyskuntarakenteen checklist

Pirkanmaan ELY-keskus on koonnut kaavoittajille ja muille suunnittelijoille listan yleisimmistä näkökulmista, joiden avulla kunta voi pyrkiä kohti vähähiilisia ratkaisuja eri kaavatasoilla.

Valitse toimenpiteet alueen ominaispiirteiden perusteella

Maankäytön suunnittelua tehdään yleensä olemassa olevan rakenteen päälle. Alueen erityispiirteet sekä asutuksen tiiviys määrittävät, millaiset toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia.

Hiilipäästöjä voi vähentää niin taajamissa kuin harvempaan asutuilla alueillakin!

Vähennyksiä hiilidioksidipäästöihin saadaan aikaan pysäyttämällä yhdyskuntarakenteen hajautuminen, pienentämällä esimerkiksi työmatkojen etäisyyksiä ja hyödyntämällä täydennysrakentamista, jolloin voidaan hyödyntää jo olemassa olevia kaukolämmitysjärjestelmiä ja muita rakenteita. Kilometreihin perustuvien etäisyyksien lisäksi matka-ajat ja matkoihin käytettävät ajoneuvot ovat tärkeässä roolissa päästöjen vähentämisessä.

Uusilla alueilla tavoite hiilineutraaliudesta on tärkeä ottaa osaksi alueen suunnittelua heti alusta asti. Erityisesti päästövähennysten kannalta on merkittävää huomioida joko alueelliset energiaratkaisut tai kiinteistökohtainen uusiutuvan energian hyödyntämispotentiaali, joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet, selkeät, lyhyet ja miellyttävät kävely- ja pyöräilyreitit sekä toimintojen sekoittaminen.

Yhdyskuntarakenteen päästöjen muotoutuminen

  • Liikennesuoritteet ja liikkumismuodot
  • Rakennusten lämmitys ja sähkönkäyttö
  • Kaukolämmön ja muiden verkostojen muodostamat päästöt

Liikennesuoritteiden määrä riippuu toimintojen välisistä etäisyyksistä. Liikkumismuotoihin taas voi vaikuttaa tieverkon suunnittelulla. Rakennusten hiilidipäästöjä voi vähentää lämmitystarvetta ja sähkön käyttöä vähentämällä. Myös rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen huomioimalla saadaan aikaan päästövähennyksiä. Eheytyvä ja vanhan rakenteen yhteyteen laajeneva yhdyskuntarakenne vähentää myös erilaisten teknisten verkostojen rakentamisesta ja käytöstä syntyviä päästöjä.

Rakenneviisas
Rakenneviisas Pirkanmaa

Kaavoitus Pirkanmaan ympäristöohjelmassa

Ympäristöohjelmassa kaavoitusasioita käsitellään erityisesti Rakenneviisas-tavoitteessa. Siinä pyritään kehittämään yhdyskuntarakennetta hiilineutraalimmaksi eri kaavatasoilla. Tässä työkaluina toimivat vähähiilisen yhdyskuntarakenteen tarkistuslista sekä energia- ja liikenneratkaisujen huomioiminen kaavoituksessa.

Lähde: Kaupunkien yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt. Suomen ympäristö 12/2010.